Statutes (in Swedish)

STADGAR AKKA UC

Antagna av Akka Ultimate Club 2010-09-01

Uppdaterade 2018-04-18

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva idrottsverksamhet inom Ultimate Frisbee. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: Främja ”Spirit of the Game”

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Frisbeesport Förbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m den 1 Maj t.o.m den 30 April. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas svenska frisbeesport förbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om gällande avgifter ej har betalts eller om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Sådant beslut ska fattas av styrelsen. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde
Medlem som ej betalt medlemsavgift för gällande räkenskapsår anses ha lämnat föreningen.

12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, • har rätt till information om föreningens angelägenheter, • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut, • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte representera föreningen i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen, revisorernas berättelser, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast två veckor före årsmötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlemmarna har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Däremot får en medlem med särskilt beslut av styrelsen utöva sin rösträtt skriftligen. Den skriftliga handlingen skall vara styrelsen tillhanda innan mötet.

18 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut vid årsmötet och extra årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat anges, om någon begär det skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal avgör lotten.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Val av föreningens ordförande på ett år.
11. Val av föreningens kassör på ett år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen på ett år.
13. Val av revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
14. Val av ordförande och en ledamot till valberedningen på ett år.
15. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Om posterna är vakanta eller om valberedningen avsagt sig sitt uppdrag utser valberedningen av styrelsen. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt av föregående styrelses bestämda antal övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av personer av olika kön. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för Svenska Frisbeesportförbundets och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, • verkställa av årsmötet fattade beslut, • fastställa träningsavgift • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, • ansvara för och förvalta föreningens medel, • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och • förbereda årsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på kassören. Kassören • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, • arbeta för att föreningen får de bidrag som stat, kommun, idrottsorganisationer m.fl. ger möjlighet till, • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatteoch avgiftsområdet, • föra inventarieförteckning, • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

29 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.

 

Latest results

Akka UC 12 VS 11 KFUM Linköping
Akka UC 15 VS 5 KFUM Örebro V.
Akka UC 13 VS 14 Uppsala FdK
Akka UC 11 VS 15 Sthlm Syndromes
Akka UC 14 VS 12 KFUM Örebo